Ebay 3478 Naomi Ohio 7 Violetnavy Nordikas 3 YZOwaw